Załącznik nr 2

do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

ASTENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: ul. Wańkowicza 25/1, 58-500 Jelenia Góra

telefon: 507 539 609

e-mail:kontakt@fitelia.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

…………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

…………………………………………………………………………………………

Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy (nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot)

………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.